Image1 Image2 Image3

Odpłatność za przedszkole regulowana jest na podstawie Uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 28.06.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole prowadzonym przez Gminę Sośnie oraz umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Publicznym Przedszkolem w Pawłowie z zamiejscowym oddziałem przedszkolnym w Chojniku a rodzicem bądź prawnym opiekunem dziecka uczęszczającego do przedszkola. Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej Gminy Sośnie w zakładce BIP.